Teenused

Ehitiste ekspertiisid

 • Ehitustehnilised ekspertiisid
  Ehitiste tarindite ja ehitusmaterjalide seisukorra uurimine ning nõuetekohasuse hindamine; kahjustuste põhjuste väljaselgitamine ja kahjustuste ulatuse määramine, ettepanekud puuduste likvideerimiseks.
 • Kohtuekspertiisid
  Ehitiste ehitustehnilised ekspertiisid vastavalt kohtute poolt esitatavatele
 • Ehituskvaliteedi kontroll
  Ehitustööde kvaliteedi kontrollimine vastavalt lepingu tingimustele, ehitusala reguleerivatele õigusaktidele ja heale ehitustavale.
 • Ehitusprojektide ekspertiis
  Ehitusprojektide vastavus lähteülesandele, Planeerimis- ja ehitusseadusele ning standarditele, normidele ja määrustele.

Omanikujärelvalve

 • Uusehituste ja rekonstrueeritavate hoonete omanikujärelevalve teostamine

Ehituseelarved

 • Orienteeruv eelarve
  Uusehitistele ja rekonstrueeritavatele hoonete orienteeruva maksumuse hindamine eskiisprojekti alusel.
 • Ehituseelarve
  Uusehitise või rekonstrueeritava ehitise maksumuse hindamine ehitusprojekti alusel.
 • Taastamis- ja jääkmaksumus
  Kahjustatud ehitiste, hoone tarindite või hoone osade taastamis- ja jääkmaksumuse hindamine.